• Little Elite met liefde gemaakt
  • Kleine oplages, dus exclusief
  • Gratis verzending boven € 75,- NL
  • Levertijd 1 tot 2 werkdagen in NL

Algemene voorwaarden - Little-Elite 

 

 

Little Elite
KVK Nr. 82901244
BTW nummer 106245405B01

 

Definities
1 Little Elite: Little Elite gevestigd in De Westereen
2 Klant: Iemand met wie Little Elite een overeenkomst is aangegaan.
3 Partijen: Little Elite en de klant samen.
4 Consument: Klant die als privé persoon handelt.

 

Toepassen algemene voorwaarden
1 Deze voorwaarden gebruik ik op alle aanbiedingen, bestellingen en producten van Little Elite.
2 De partijen kunnen van deze voorwaarden alleen afwijken als we dat schriftelijk overeengekomen zijn.
3 De partijen sluiten de afwijkende en/of aanvullende voorwaarden van de klant of derden uit.

 

Prijzen
1 Alle prijzen die Little Elite gebruikt zijn in euro's, exclusief verzendkosten en btw kosten, tenzij anders overeengekomen of vermeld.
2 De prijzen die Little Elite voor de producten/diensten hanteert op haar website of op andere online media, mag Little Elite ten allen tijde wijzigen.
3 De prijs met betrekking tot de diensten die Little Elite verleent wordt vastgesteld op werkelijke gewerkte uren.
4 De prijzen worden berekend door het uurtarief wat gebruikt wordt door Little Elite, wat geldt voor de periode waarin Little Elite de werkzaamheden verricht voor haar eigen productie/kledinglijn.
5 Little Elite heeft het recht om de prijzen van haar producten/diensten jaarlijks aan te passen.
6 Prijsaanpassingen zal Little Elite voorafgaand aan de wijziging meedelen op haar website/media.

 

Betalingen
De (totale) prijs van de producten staan in onze webshop aangegeven. U betaalt via iDEAL of via een handmatige overboeking vooraf. Mollie B.V. verzorgt deze betaalservices.

 

Herroepingsplicht
1 De klant mag een online aankoop ontbinden, zonder opgave, gedurende een bedenktijd van 14 dagen, als voorwaarden dat:
+ het product niet in gebruik is geweest.
+ het product niet speciaal gemaakt/aangepast is.
+ het om hygiënische redenen niet teruggestuurd kan/mag worden.
+ de klant niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

2 De 14 dagen bedenktijd gaan in:
+ op de dag dat de klant het product/dienst heeft ontvangen.

 

Vergoeding retourkosten
Als de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de gehele bestelling op tijd retourneert, dan komen de gehele kosten voor de retouren voor rekening van de klant.

 

Eigendomsvoorbehoud
1 Little Elite blijft eigenaar van de geleverde producten/diensten tot de klant voldaan heeft aan de betalingsverplichtingen, inzake tekortschieten in de nakoming van de gesloten overeenkomst.
2 Little Elite kan zich beroepen tot die tijd op haar eigendomsvoorbehoud en de producten/diensten terugnemen.
3 De overeenkomst is ontbonden als little Elite een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud en heeft little Elite het recht om schadevergoeding/gederfde winst/rente te vorderen.

 

Levering
1 Levering vindt plaats bij Little Elite, tenzij beide partijen anders overeengekomen zijn.
2 Levering is er zolang de voorraad strekt.
3 Levering van de bestelde producten die online worden aangeboden, vindt plaats op het adres aangegeven door de klant.

 

Levertijd
1 De opgegeven levertijd door Little Elite zijn indicatief en bij overschrijding heeft de klant geen recht op schadevergoeding/ recht op ontbinding. Tenzij Little Elite en de klant anders zijn overeengekomen via mail/schriftelijk.
2 Op het moment dat de klant het bestelproces elektronisch heeft afgerond en daarvan bevestiging heeft gekregen van Little Elite gaat de levertijd in.
3 Als Little Elite niet binnen 14 dagen kan leveren/of anders afgesproken met klant, dan geeft dat de klant het recht op schadevergoeding/ ontbinden overeenkomst met Little Elite.

 

Feitelijke levering
De klant moet er voor zorgen dat de feitelijke door hem bestelde producten/diensten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten
De kosten van het transport zijn voor de klant, tenzij anders afgesproken door beide partijen.

 

Verpakking/verzending
1 Als een product geopend/beschadigd wordt geleverd, dan moet de klant voordat hij het product/dienst in ontvangst neemt, een aantekeing laten maken door de expediteur/bezorger, bij gebreke waarvan Little Elite niet voor die schade aansprakelijk wordt gehouden voor de eventuele schade die is ontstaan.
2 Als de klant zelf het transport regelt voor het product/dienst ( afhaalpunt Little Elite ) moet de klant de zichtbare beschadigingen aan het product/dienst voorafgaand aan Little Elite melden. Little Elite is na afhaal product en controle product door klant, niet aansprakelijk voor schade van het product tijdens eigen vervoer van klant.

 

Bewaring
1 Het risico van eventuele kwaliteitsverlies van de bestelde producten die de klant pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is geheel voor de klant.
2 De extra kosten die eventueel van de verlate afname van de bestelde producten/diensten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie
1 Little Elite bevat enkel een inspanningsverplichting en geen resultaat verplichting wanneer beide partijen een overeenkomst zijn aangegaan met een dienstverlenend karakter.
2 Garantie van de producten is uitsluitend van toepassing veroorzaakt door ondeugdelijke constructie, fabricage.
3 In geval van normale slijtage/schade van het product ontstaan door gevolgen van wassen, ondeskundig gebruik door de klant of wanneer oorzaak niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4 Verlies/beschadiging of diefstal van de bestelde producten/diensten die het voorwerp zijn van de overeenkomst tussen de klant en Little Elite, gaat over op de klant wanneer deze feitelijk/juridisch geleverd wordt, of wel in de macht van de klant komt of aan een derde die het product ( In plaats van de klant ) in ontvangst neemt/geleverd wordt.

 

Aansprakelijkheid/Veiligheid

De producten (accessoires) die te vinden zijn op Little Elite zijn geen speelgoed. Deze producten mogen enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassene. Controleer het product tevens bij binnenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door het gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 

Ruilen
1 Ruilen is alleen mogelijk als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
* ruilen alleen binnen 14 dagen na aankoop in overleg met Little Elite met originele factuur.
* product terug brengen/sturen in originele verpakking met de nog aangehechte originele kaartjes
* product ongebruikt/ongedragen.
2 Artikelen die niet kunnen worden geruild, zijn de afgeprijsde producten en op maat speciaal voor de klant gemaakte producten.

 

Uitvoering van de overeenkomst
1 De overeenkomst wordt door Little Elite naar haar beste vermogen/inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2 Little Elite heeft het recht om ook door derden de overeengekomen dienstverlening te laten verrichten.

 

Intellectueel eigendom
1 Little Elite behoudt alle intellectuele eigendomsrechten ( waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-en modellenrecht ) op alle ontwerpen, foto's, geschriften, afbeeldingen, modellen tenzij anders overeengekomen.
2 De klant mag niet zonder voorafgaande toestemming van Little Elite de genoemde intellectuelen eigendomsrechten kopiëren, aan derden ter beschikking stellen en/of tonen of op andere wijze gebruiken.

 

Klachten
1 De door Little Elite geleverd product dient door de klant zo snel mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen/beschadigingen.
2 Beantwoordt een door Little Elite geleverd product niet aan wat de klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan dient de klant Little Elite zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen, in ieder geval binnen 1 maand, uiterlijk 1 1/2 maand na levering. De klant geeft dan een zo goed mogelijke omschrijving van de klacht, zodat Little Elite hier zo goed/snel mogelijk op kan reageren.

 

Ingebrekestelling
1 De klant dient schriftelijk kenbaar maken aan Little Elite over de ingebrekestellingen.
2 Om daadwerkelijk tijdig de ingebrekestelling aan Little Elite kenbaar te maken, is de verantwoording van de klant.

 

Hoofdelijk aansprakelijkheid klant
Als er tegelijk meerdere klanten een overeenkomst aangaan met Little Elite, is een ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die ze op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn aan Little Elite.

 

Aansprakelijkheid Little Elite
1 Voor enige schade die de klant lijdt en waar schade door is veroorzaakt door opzet/ bewuste roekeloosheid is uitsluitend Little Elite aansprakelijk.
2 Little Elite is slechts aansprakelijk voor directe schade die komt uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
3 Voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden, is Little Elite nooit aansprakelijk.
4 Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag waar het product/dienst voor gekocht is.
5 Alle foto's, kleuren, tekeningen, afbeeldingen en omschrijvingen op de website/ andere online media zijn indicatief en gelden bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot gedeelte ontbinding van de overeenkomst of tot een schadevergoeding van het bestelde product/dienst.

 

Vervaltermijn
Na 12 maanden vervalt elk recht op schadevergoeding door Little Elite. Uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 van het Burgerlijk wetboek.

Recht op ontbinding
1 Klant heeft het recht op ontbinden van de overeenkomst als Little Elite tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen, tenzij de tekortkoming, afhangt van haar bijzondere aard of geringe betekenis, die de ontbinding dan niet rechtvaardigt.

2 Ontbinding kan pas plaatsvinden nadat Little Elite in verzuim is, (de verplichtingen die door Little Elite niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is te voldoen)
3 Door omstandigheden van de klant, die zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig kan nakomen, of dat Little Elite kennis heeft gekregen van omstandigheden die Little Elite goede grond heeft gegeven om te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan mag Little Elite de overeenkomst met de klant ontbinden.

 

Overmacht
1 Als aanvullend op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Little Elite ten aanzien van de verplichting aan de klant, Little Elite niet kan worden toegerekend in een van de wil van Little Elite onafhankelijke situatie, waardoor de verplichtingen van Little Elite geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor het nakomen van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Little Elite kan worden verlangd.
2 De overmachtssituatie worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand, wanprestaties, overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom/elektriciteit-internet-computer-en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3 Als er zich een overmacht situatie voordoet waardoor Little Elite de verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort tot Little Elite weer aan de verplichtingen kan voldoen.
4 Beide partijen mogen de overeenkomst schriftelijk geheel/gedeeltelijk ontbinden, vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd.
5 In een overmacht situatie is Little Elite geen enkele schade vergoeding verschuldigd, ook niet als er enig voordeel geniet als gevolg van de overmacht toestand.

 

Wijzigen van de overeenkomst
Als nodig blijkt om de inhoud van de overeenkomst te wijzigen, aan te vullen, passen beide partijen tijdig in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijzigen algemene voorwaarden
1 Little Elite is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2 Wijzigingen kunnen ten allen tijd worden doorgevoerd door Little Elite.
3 Inhoudelijke wijzigingen die van grote invloed zal zijn, zal Little Elite vooraf met de klant of op website/ media meedelen/bespreken.

 

Overgang van rechten
1 rechten van de klant uit een overeenkomst tussen de klant en Little Elite kunnen niet aan derden worden overgedragen, alleen met schriftelijke instemming van Little Elite.
2 Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechterlijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83. tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaar
1 Als er een of meerder bepalingen nietig of vernietigbaar blijken van deze algemene voorwaarden, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2 Een bepaling die nietig/vernietigbaar is, wordt vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Little Elite voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1 Het Nederlands recht is op iedere overeenkomst tussen de partijen van toepassing.
2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Little Elite is gevestigd, kantoor/praktijk houdt is bevoegd om kennis te nemen van de eventuele geschillen tussen de partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Versie geldig vanaf 22 juni 2021.